موعظه

زندگی در حال حاضر: کشف مسیر جدید.

Feb 17, 2024

از گذشته رها شوید تا الان را در آغوش بگیرید.


توضیحات: در خطبه‌ی یکشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۴، با تأکید بر ارتباط پیچیده انسان‌ها با زمان بر اساس اشعیاء ۴۳:۱۸-۱۹a، به مشکل زندگی به صورت کامل در حال حاضر پرداخته می‌شود. پیشوا با سوال از ادعا که حیوانات به خاطر قابلیت زندگی در لحظه‌ای خوشحال‌تر هستند، سپس به واقعیت انسانی می‌پردازد، جایی که ذهن اغلب بین گذشته و آینده سرگردان است، حتی اگر جسمانی در خدمت دینی حضور داشته باشد.

هسته خطبه بر روی دعوت الهی به آزاد شدن از بار گذشته تمرکز دارد. با نقل قول از آیه کتاب مقدس "دیگر به گذشته فکر نکنید. به گذشته نگران نباشید"، پیشوا بر اهمیت مواجهه با بارهای احساسی و انتظارات ناپذیر مرتبط با تجارب گذشته تأکید می‌کند. تأکید می‌شود که آزادی از گذشته به معنای منکری نیست، بلکه اعتماد به خدا و دیگران است.
پیشوا پیچیدگی رها کردن گذشته را بررسی می‌کند و تأکید دارد که این یک فرآیند ساده مانند خاموش کردن یک سوئیچ نیست. ارائه می‌شود که مواجهه با گذشته ضروری است تا به طور کامل در حال حاضر زندگی شود، و خدا دعوت می‌کند تا فصل‌های گذشته را ببندید زیرا او این کار را انجام داده است. واژه‌های عیسی در متی ۱۱:۲۸-۳۰ نقل می‌شوند و به آنان که باریک و بارانده هستند توصیه می‌شود که در او آرامش پیدا کنند.


آزادی از گذشته به عنوان یک آرامشی برجسته معرفی می‌شود که امکان نفس کشیدن آسان‌تر و گسترش دیدگاه را فراهم می‌کند. سپس پیشوا بررسی می‌کند که چگونه خدا در ابعاد مختلف چیزی جدید ایجاد می‌کند، از شهر تا جامعه مذهبی و زندگی شخصی هر فرد.


استنتاج: استنتاج نقشه‌های مهم زندگی در حال حاضر را تقویت می‌کند، انتظارات ناکامی را پشت سر بگذارید و به خدا اعتماد کنید. تشویق به تجربه آثار خدا به طور مستقیم بدون انتظار مداوم از آینده. دعا به عنوان یک ابزار برای باز کردن چشم‌ها به آثار خدا و تقویت ایمان آورده می‌شود. به تماشاگران واقعی عشق الهی از طریق اتصال به خدا و خدمت به دیگران توصیه می‌شود. خطبه با یک "آمین" ختم می‌شود.