Christliches Leben

متن زنده در مسیح: یک دیدگاه تازه

Dec 24, 2023


این نوشتار حقیقتی که در رومیان 6 آشکار شده است را برجسته می‌کند و معنای جلال‌بخش هویت ما با مسیح را نشان می‌دهد. کشف کنید که چگونه زندگی در مسیح ما را از گناه آزاد می‌کند و امکان تجربه یک دیدگاه تازه پر از شادی و پیروزی را به ما می‌دهد.


مقدمه: در گوهر رومیان 6، یک داستان جذاب درباره زندگی در مسیح پرده برمی‌دارد. در این یکمین یادآوری آدونیس، ما نه تنها در مورد تولد عیسی فکر می‌کنیم، بلکه درباره امید ناب از دوباره آمدن او نیز تأمل می‌کنیم. پلس رسول ما را به دعوت می‌کند که واقعیت اتصال ما به مسیح را در نظر بگیریم، حقیقتی که وجود ما را تحول می‌دهد و دیدگاه ما را دوباره تعریف می‌کند.

ما از آیه 1 تا 11 از رومیان 6 خوانده‌ایم. ما برای خدا زنده هستیم. در این یکمین یادآوری آدونیس، ما نه تنها در مورد تولد عیسی فکر می‌کنیم، بلکه درباره امید ناب از دوباره آمدن او نیز تأمل می‌کنیم.
ما مانند زندانیان امید هستیم، در یک کوکون بسته شده که ما را تحول می‌دهد، مانند کرم از کرم‌بافت به پروانه تبدیل می‌شود.
همچنین در مسیح عیسی یک تغییر چشمگیر تجربه می‌کنیم. پلس سوال مهمی مطرح می‌کند: آیا ما در گناه باقی می‌مانیم تا فیض بیش از حد شود؟ جواب او روشن است: هیچ‌گاه!
نادیده گرفتن این حقیقت که ما برای گناه مرده‌ایم، به معنای انکار یک واقعیت معنوی عمیق است. ما به‌دعوت شده‌ایم که بفهمیم که ما برای گناه مرده‌ایم، اما در مسیح عیسی زنده هستیم. این درک اساسی است تا بتوانیم زندگی مسیحی را با پیروزی و شادی تجربه کنیم.
تعمید هویت ما با مرگ و برخیز مسیح را نمایان می‌سازد. همانطور که او برخاسته است، ما نیز در زندگی جدیدی زندگی می‌کنیم. مرگ خودمان به معنای آزادی ماست تا زندگی تازه‌ای را شروع کنیم و از ماتم برای آنچه دیگر نیستیم، پیروز شویم.
زندگی در مسیح یک واقعیت است که انکار و تلاش برای زنده کردن خود قدیمی را چالش می‌دهد. ما باید درک معنوی خود را با زندگی عملی روزانه‌مان هماهنگ کنیم.
خدا در ما عمل می‌کند، و انرژی محبت او جاری می‌شود و ما را توانایی زندگی تحول‌آفرین می‌کند.
پایان: همانطور که با مسیح مردیم، با او هم زندگی خواهیم کرد. ما برای خدا در مسیح عیسی زنده هستیم، از گناه آزاد و از امید برخاسته. اجازه دهید حقیقت زندگی جدید ما در مسیح منفجر شود و در عشق، شادی، صلح و تمام فراوانی میوهٔ روح ظاهر شود. در این زمان آدونیس، به‌خاطر داشته باشیم که زندگی در مسیح گرانبه‌ترین هدیه‌ای است که دریافت کرده‌ایم. در این حقیقت استراحت کنیم، با یک دیدگاه تازه زندگی کنیم و خبر خوب آزادی که در او داریم را به اشتراک بگذاریم. جلال برای خدا به‌خاطر زندگی ما در مسیح!