موعظه

یک شروع جدید:

Dec 03, 2023

تأملات در مورد ارمیا 31

مطلبی که از کتاب ارمأملات در مورد ارمیا 31یا در سرای 31 آمده، به امیدی روی داد می کند برای شروعی جدید. علی رغم ویرانی و تخریب، خداوند به آینده‌ای بازسازی و عهد جدیدی را با مردمش می‌بندد. مفهوم این سرای درباره وفاداری خداوند بی‌نقص، عشق ابدی او برای ما و وعده‌اش برای یک فرصت جدید است.

پیام اصلی این مطلب قدرت امید و وفاداری خداوند هست علی رغم نقصان‌های ما. از طریق تشبیه ویرانی اسرائیل، ما به درک درد و ناامیدی می‌رسیم که با زندگی از دست رفته و ویرانی همراه است. اما در هر چند در دوران‌های تاریک، وعده خداوند برای شروعی جدید نوری می اندازد بر ناامیدی.


خداوند به ما آموخته است که، هر چند ما عهد خود را با او شکسته باشیم، عشق وی به ما تغییر ناپذیر است. او نه تنها بخشش می‌دهد بلکه همچنین وعده یک عهد جدید می‌دهد، که در قلب ما نوشته شده است.
این وعده فقط به رابطه‌ای تجدید شده با خدا مربوط نیست، بلکه شامل تحول شخصی ما نیز است. این تحول ما را فراتر از پیروی ساده از قوانین می‌برد و ما را تشویق می‌کند تا در عشق و وفاداری عمیق‌تری به خدا زندگی کنیم. با باز کردن قلب‌هایمان به خدا، ما متوجه می‌شویم که قوانینی که بر سنگ نقش بسته شده اند دیگر ضروری نیستند زمانی که قلب ما به همراه قلب خداوند می‌زند.


هر چند درد و سختی‌های زندگی وجود دارد، امید به یک شروع جدید وعده ای قدرتمند است که در تاریکی تسلی می‌دهد. بخشش خداوند و وعده او برای تحول، یک دیدگاه امیدوارکننده ارائه می‌دهد، حتی زمانی که با ویرانگری خودمان روبرو می‌شویم.


در این تأملات در مورد ارمیا 31، یک یادآوری قوی از وفاداری خدا، عشق اوی دائمی و توانایی او برای بازگرداندن بازسازی و تجدید حیات به زندگی ما پیدا می‌کنیم. فرقی نمی کند چه کاری کرده ایم یا چقدر رنج برده‌ایم، همیشه وعده یک شروع جدید با خداوند وجود دارد.