موعظه

خدمت بدون سوختن

Jan 05, 2024

فراخوان به عشق بی‌شرط

خطبه روز یکشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۳، بر پایه ۱ کرنتیان ۱۶:۱۴، ما را به تفکر عمیق درباره معنی خدمت بدون از دست دادن خود، می‌برد. نامه پولس به کرنتیان، جامعه‌ای مسیحی با اصل ویژه، اهمیت زندگی خلاقانه، محصول‌گرا و محبت‌آمیز در جمعیت را بیان می‌کند. در زمینه‌ی سلامتی‌ها و برنامه‌های سفر، شعار سال ایجاد می‌شود: "همه چیزی که انجام می‌دهید، با عشق انجام شود!"

تون فولوس به "هوشیار بودن، در ایمان استوار بمانید، شجاع و قوی باشید"، صدای تفکر در مورد جوهر ایمان و زندگی روزانه ما را می‌زند. آشکار می‌شود که عشق نه تنها استثنایی و شورانگیز است، بلکه در زندگی روزمره هم ظاهر می‌شود. همانطور که یوحنا بیان می‌کند: "اگر کسی بگوید: 'خدا را دوست می‌دارم'، اما برادر خود را دشمن دارد، دروغگوست." این عشق نه تنها یک اظهاری از سخنان نیست، بلکه یک عمل قابل لمس و واقعی است.


چالش عشق در زندگی روزمره به عمق بررسی می‌شود. این کار نه فقط به مهربان بودن بستگی ندارد، بلکه یک عمل بی‌خودانه است که در اعمال ملموس ترجمه می‌شود. اصطلاح یونانی "آگاپه" معرفی می‌شود که عشق الهی را که برای رفاه دیگران ارائه می‌شود، نمایان می‌کند. اتصال بی‌جداانه بین عشق و خدمت متقابل با مثال عیسی که به عنوان معلم و پروردگار به خادم تبدیل می‌شود و پای تلامیذانش را می‌شوید، توضیح داده می‌شود.


یک خطر متداول مشخص می‌شود: سوختگی در خدمت. از طریق یک تجربه شخصی در جمعیت، بیان می‌شود که حتی کسانی که با عشق خدمت می‌دهند، ممکن است سوخته شوند. واقعیت سوختگی هم در حرفه‌های اجتماعی نمایان می‌شود، جایی که کمبود قدرت اغلب از بی‌قدرتی در مقابل بیماری و نیاز منشأ می‌گیرد.


فراخوان "همه چیزی که انجام می‌دهید، با عشق انجام شود" به عنوان یک فرصت برای احیای جمعیت معرفی می‌شود. اهمیت شناختن محدوده‌ها و پذیرش توانمندی‌های خود تأکید دارد، با یادآوری که هر کس توانایی بار مشابهی ندارد. پیشنهاد می‌شود که بر روی مسائل اصلی تمرکز شود و از فعالیت‌های بی‌هدف منصرف شود.
دعوت به یک کارگاه برای کشف استعدادها و هدف‌های فردی نشان دهنده اهمیت باقی ماندن اصیل و شناختن خود است. اختتامیه با تصریح این موضوع که عشق خدا ما را پر می‌کند و برای خدمت، هر فرد به یادآوری می‌شود که او از او دوست دارد و این عشق باید هدایتگر سال جدید باشد.


نتیجه: فراخوان برای خدمت بدون سوختن به عنوان یک چالش ارائه شده است که نیاز به ارتباط عمیق با عشق الهی دارد. در دنیایی پر از انتظارات، جوهر خدمت در عشقی است که در اعمال ملموس و بی‌خودانه ظاهر می‌شود. جستجو برای احیای جمعیت و تأمل شخصی به عنوان راه‌هایی برای یک خدمت پایدار و معنی‌دار مطرح می‌شود. با یادآوری عشق الهی به عنوان منبع قدرت، هر فرد به دعوت برای شروع سال جدید با تعهد به اینکه هر چه انجام می‌دهد، با عشق انجام شود!