موعظه

بخشش

Oct 13, 2023

ابزار قدرتمندی که مردم را از چرخه انتقام آزاد می کند و به آنها امکان بهبود و آزادی هیجانی را می دهد.

عیسی آموخت که باید بخشش بی محدود باشد و نباید به قوانین سخت محدود شود. این مفهوم برای حفظ روابط سالم و ساخت جامعه مهربان بسیار اساسی است. همانطور که در متی 6:14-15 آمده است: "زیرا اگر شما به مردم گناهان خود را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را ببخشد؛ اما اگر شما به مردم گناهانشان را نبخشید، پدر شما هم نخواهد بخشید گناهان شما."


اهمیت پایداری: بخشش همچنین افراد را از حبس احساسی گذشته آزاد می کند و به آنها امکان نگاه به آینده ای بدون بار انتقام و تلخی را می دهد. بخشش به آزادی و تجدید حیات هیجانی کمک می کند که به افراد اجازه می دهد درد را غلبه کرده و پیشرفت کنند.


ترویج روابط سالم: از طریق عمل بخشش، فرد می تواند توانایی همدردی و ارتباط با دیگران را حفظ کند، بدون اینکه بی تفاوت یا سینیک شود. منفی گری و انتقام تنها درد هیجانی را دائمی می کند و ممکن است روابط را آسیب برساند. درمان واقعی در عمل بخشش و آزادی از بار گذشته است.


دعوت به تأمل: تجربه کوری تن بوم نشان می دهد که بخشش، اگرچه چالش برانگیز است، یک فرایند است که می تواند به آزادی هیجانی و شفا منجر شود. با وجود مشکلات، بخشش مداوم به تدریج درد را کاهش می دهد و به افراد اجازه می دهد به امید و تجدید حیات باز شوند. این فرایند بیانی از فیض الهی است و یک فرصت برای آزادی از گذشته و باز شدن به یک آینده ای پر از امکانات است.

پیوند به برانامه تعلیماتی