Christliches Leben

اهمیت سپاسگزاری و عشق بی قید و شرط.

Nov 03, 2023

کشف نور در زمان‌های سخت.


متن: در تندر هر روز زندگی، آسان است که اهمیت سپاسگزاری و عشق بی قید و شرط را از یاد ببریم. ما به طور مداوم در یک جهان زندگی می کنیم که اغلب به انتقاد و سرزنش تغذیه می‌دهد. با این حال، در میان سختی‌ها، به یاد داشتن آنکه همیشه چیزی برای سپاسگزاری وجود دارد، امری ضروری است.


عنوان فرعی: هر نفسی که می‌کشیم و هر لحظه از مهربانی که تجربه می‌کنیم، هدایایی هستند که ارزش تشکر ما را دارند. به یاد داشتن تضحیه و عشق بی قید و شرط آن کسی که جان خود را برای ما فدا کرد، که عملی است که جوهر عشق الهی را به تصویر می‌کشد، بسیار مهم است.


عنوان فرعی دوم: کتاب مقدس ما را در 1 ژانویه 3:16 یادآور می‌شود: "در این است که ما عشق را شناخته‌ایم، در آنکه او جان خود را برای ما گذاشت؛ ما هم باید جان خود را برای برادران خود بگذاریم." این اظهار قدرتمند ما را به تأمل در معنای عشق واقعی تشویق می‌کند و ما را ترغیب می‌کند که در هر جنبه از زندگی خود سپاسگزاری را بیان کنیم.


عنوان فرعی سوم: در لحظات تاریکی و دشواری، به یاد داشتن اینکه نیکویی و عشق خدا پایدار است، امری ضروری است. ایمان و امید به خدا ما را به یک مکان سپاسگزاری می‌برد و ما را یادآور می‌کند که هرگز در سفر خود تنها نیستیم.


عنوان فرعی چهارم: بیایید حتی در میان اشتباهات و شکست‌های خود به یاد داشته باشیم که حضور عشق الهی باقی می‌ماند. وعده‌ای که هیچ چیز نمی‌تواند ما را از عشق خدا جدا کند، همانطور که در رومی 8:38-39 ذکر شده است، برای ما احساس امید و امنیت در سخت‌ترین زمان‌ها ایجاد می‌کند.


عنوان فرعی پنجم: خلاصه‌اش، کشتن نگرشی از سپاسگزاری و یادآوری عشق بی قید و شرط در زندگی ما سفر معنوی ما را تقویت می‌کند و به ما یادآوری می‌کند که ارزش هر لحظه ا