موعظه

عنوان پست

Oct 30, 2023

صلح: تفکرات درباره صلح در زندگی روزمرهمقدمه: در آخرین دیدار ما با عنوان "صلح"، یک موضوع جهانی را بررسی کردیم: صلح. از طریق تعالیم عیسی

مسیح، متوجه شدیم که صلح چیزی بیشتر از فقط عدم وجود تضادها است. این تفکر به زبان فارسی، ما را به تأمل در مورد صلح به عنوان موضوعی هم در سطح شخصی و هم در زمینه جهانی هدایت کرد.


عنوان دیدار: "صلح" عنوان این دیدار، "صلح" ترجمه می‌شود به "صلح". در طی این دیدار، ما به کلمات و تعالیم

عیسی مسیح غرق شدیم که ما را به عنوان آرامش‌بخش‌ها تشویق می‌کند و صلح را نه فقط در محیط اطرافمان بلکه درون خودمان جستجو کنیم.


متن مقطع متی 5:1-9: خوشبختی‌ها و صلح متن کتاب مقدس متی 5:1-9 که به نام خوشبختی‌ها شناخته می‌شود، در

این دیدار به تمرکز قرار گرفت. عیسی مسیح ما را به عنوان آرامش‌بخش‌ها ترغیب کرد و قول داد که کسانی که برای صلح تلاش می‌کنند فرزندان خدا نامیده می‌شوند. این ما را به سوالی می‌کشاند: چگونه می‌توانیم این اصول را در زندگی روزمره‌امان پیاده کنیم؟


صلح به عنوان راه تحول شخصی در طی دیدار، تأکید شد که صلح تنها یک وضعیت غیرفعال نیست، بلکه راه تحول

شخصی است. ما فقط به عنوان آرامش‌بخش‌ها نیستیم چون به عیسی مسیح پیروی می‌کنیم. ما انسان‌هایی هستیم که درون خود دوگانگی داریم و می‌توانیم انتخاب کنیم که به طور مخرب یا جلبکارانه عمل کنیم. در این زمینه، خوشبختی‌ها ما را به مسیر تحول دعوت می‌کنند و پاداش‌ها وعده داده می‌شود.


ندا به عمل: آرامش‌بخش در دنیای پرتضاد شدن در این دیدار، اهمیت تعالیم عیسی مسیح در جهان امروزی بیش از

پیش تأکید شد. در زمانی که اغلب صدا و عدم توافق را می‌شنویم، ما به آرامش