موعظه

روز امتنان پایدار براساس متن کتاب مقدس اشعیا 58:7-12.

Sep 28, 2023


از طریق صداهای خوانندگان ما، فرانتزیسکا، آندریاس و ویکتور، اهمیت اصالت در اعمال ما و محبت بی‌انتها به دیگران، بدون انگیزه‌های خودخواهانه مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

پیام اصلی:

پیام اصلی که منتقل می‌شود این است که اعمال ما به نام خدا نباید با هدف به دست آوردن پاداش‌های بهشتی انجام شود. به جای آن، باید آن‌ها را به عنوان اعمال انسانیت نسبت به هموطنان خود مشاهده کنیم. این بر مبنای تعلیمات عیسی در مورد روز قیامت است، جایی که تأکید شده است که دنباله‌داران واقعی مسیح کسانی هستند که به محتاجان کمک می‌کنند بدون انتظار پاداش باشند.


پایداری در زندگی روزمره:

پیشنهاد می‌شود که پیشنهاد به ما داده می‌شود تأکید بر اهمیت پایداری در جوانب مختلف زندگی دارد، از کشاورزی تا تجارت. تأکید می‌شود که تمرکز انحصاری بر تلاش برای کسب سود مالی می‌تواند تبعات منفی برای جامعه و فرهنگ داشته باشد. ما به این تشویق می‌شویم که تبعات بلندمدت اقدامات خود را مدنظر قرار دهیم و ایده تقسیم و کمک به کسانی که نیاز دارند را درخواهیم گرفت.


فراخوان به عمل:

خلاصه‌اش، این موعظه به ما یادآور می‌شود که اصالت در اعمال ما، محبت بی‌انتها و پایداری ارزش‌های اساسی در زندگی مسیحی هستند. ما را تشویق می‌کند که به موارد مادی دور از خود نگاه کنیم و با همکاری به ساخت جامعه‌ای عادلانه و مهربان ترکیبیم. به این ترتیب می‌توانیم محبت و فیض خدا را در زندگی روزمره‌امان بازتاب دهیم.


این موضوع یک پایه محکم برای تأمل در اینکه چگونه این اصول مسیحی را می‌توان در زندگی روزمره اعمال کرد، به عنوان یک نهادی برای ساختن یک جهانی عادلانه و پایدار ارائه می‌دهد.


Link zum predigt: