موعظه

نور در تاریکی: دعوت عیسی به یک امید جدید-

Nov 30, -0001

غلبه بر ابهام و ترس با وعده تجدید و نور الهیما در دورانی زندگی می‌کنیم که تاریکی به نظر می‌آید. جهان پر از ابهام، ترس و ناامیدی است. اما در میان این تاریکی، عیسی خود را به عنوان نور جهان معرفی می‌کند. او نه تنها به سوی نور اشاره می‌کند، بلکه می‌گوید: "من نور هستم". در این پاره‌ای از انجیل یوحنا، عیسی ما را به ترک تاریکی دعوت می‌کند و در نور او قدم بگذاریم.

او آمرزش گناهان ما و یک شروع جدید را به ما ارائه می‌دهد. نور او حتی در نقاط تاریک‌تر زندگی‌های ما می‌تابد، امید و تحول را به همراه می‌آورد. ما می‌توانیم نور او باشیم و آن را با کسانی که در تاریکی گم شده‌اند، به اشتراک بگذاریم. برکت عیسی، نور جهان، ما را در این فصل تاریک سال همراهی کند و ما را الهام بخشد تا در میان تاریکی اطرافمان یک نور درخشان باشیم.


آمین.
نتیجه: در زمان‌های آزمایش و گیجی، جایی که تاریکی به نظر می‌آید همیشه، تصویر عیسی با قدرت به عنوان چراغی که وجود ما را روشن می‌کند، ظاهر می‌شود. با پذیرفتن دعوت او به قدم زدن در نور، از ترس و ناامیدی آزاد می‌شویم و به آینده‌ای تجدید شده خواهیم پیوست. وعده نور او امکان می‌دهد تا به فانوس‌های امید تبدیل شویم و محبت و گرمای او را به گوشه‌های تاریک‌تری منتقل کنیم. با حضور درخشان عیسی، نه تنها به عنوان گیرندگان فیض او بلکه به عنوان انتقال‌دهندگان فعالی از یک نور که توانایی تحول دنیا را دارد، تبدیل می‌شویم. برای همه این فصل تاریک به پیش‌نمایی عهدی از نور و تحیت روحانی تبدیل شود. آمین.
آغاز کریسمس ۲۰۲۳