موعظه

بازتابی بر آموزه های عیسی:

Dec 08, 2023

همه چیز در آمادگی است!

چگونه منتظر بازگشت عیسی باشیم و اهمیت رابطه شخصی با او


این موعظه، به یادآوری عمیق آموزش های عیسی در فصل 25 انجیل متی می پردازد، جایی که او یک تمثیل درباره ده دختر جوان و یک داماد را ارائه می دهد. این بخش از کتاب مقدس، شنوندگان را کمک می کند تا به طور عمیق درباره اهمیت آمادگی برای بازگشت عیسی تأمل کنند و چگونه زندگی روزمره آن ها می تواند گواهی از رابطه آنها با او باشد.


در داستان خود، عیسی شرایط ده دختر منتظر را توصیف می کند که منتظر ورود داماد به جشن عروسی هستند. او به شنوندگان خود می گوید که دو نوع انسان وجود دارد، که با این دختران نمایش داده می شود: عاقلانه و بی فکر. اولین ها، روغن کافی برای نگه داشتن چراغ های خود در انتظار داماد به همراه دارند. دومین ها، در مقابل، تدبیر کافی نداشته اند و چراغ های آن ها خاموش می شود.


زمانی که نهایتاً داماد می رسد، تنها کسانی که عاقل بوده اند و مواد اضافی روغن را برای چراغ های خود در نظر گرفته اند، می توانند برای ملاقات با او اقدام کنند. کسانی که غیرمستعد بوده اند، تاریک و منعزل می شوند.
این تمثیل فقط یک یادآوری درباره نیاز به آمادگی برای بازگشت عیسی نیست. در این داستان، عیسی اهمیت زندگی در رابطه دائمی با خود را تأکید می کند، چراغ ایمان و تعهد ما را روشن نگه می دارد.
نتیجه: پیام اصلی این تمثیل واضح است: آمادگی برای پذیرش عیسی در آمدن دوم او ضروری است. حتی اگر بازگشت او به نظر می رسد تاخیر دارد، ما باید زندگی خود را در حالت انتظار بیدار و فعال زندگی کنیم.
کلید واژه ها: