موعظه

کامن، برای خدمت آمدن:

Mar 15, 2024


تأملات درباره متی ۲۰:۲۰-۲۸مقدمه: در خطبه ی روز یکشنبه، ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ما بخشی از متی ۲۰:۲۰-۲۸ که سالومه با یک درخواست ویژه به عیسی می‌آید، بررسی می‌کنیم. همراه با ما باشید تا معنای عمیق‌تر "آمدن برای خدمت" را کشف کنیم.


زمینه ی کتاب مقدس: سالومه، مادر یعقوب و یوحنا، با یک درخواست به عیسی می‌آید که اعتقاد و اعتمادش به او به عنوان مسیح را آشکار می‌کند. اما عیسی او را درباره معنای واقعی خدمت در ملکوت خدا تعلیم می‌دهد.
تأملات شخصی: هنگامی که بر این بخش تأمل می‌کنیم، درباره این فرضیه که "آمدن برای خدمت" را چگونه می‌توانیم در زندگی روزمره خود به عنوان پیروان عیسی اعمال کنیم، بحث می‌کنیم. چگونه می‌توانیم به مثال فروتنی و خدمت او عمل کنیم؟
درس عیسی: عیسی از شاگردانش می‌خواهد که نگرش خود را نسبت به رهبری و خدمت تغییر دهند. به جای تلاش برای رسیدن به جایگاه‌های قدرت، آماده باشند به دیگران خدمت کنند و به مثال او پیروی کنند.


معنای خدمت مسیحی: خدمت مسیحی به معنای تلاش برای دستیابی به شهرت یا قدرت نیست، بلکه زندگی خود را برای رفاه دیگران ارائه دهیم. عیسی به ما نشان می‌دهد که رهبری واقعی در خدمت دیگران با عشق و فروتنی است.
نتیجه‌گیری: هنگامی که بر متی ۲۰:۲۰-۲۸ تأمل می‌کنیم، به یاد می‌آوریم که ندای عیسی "آمدن برای خدمت" است. امیدواریم به مثال او پیروی کنیم و با عشق و فروتنی به دیگران خدمت کنیم و از این طریق در همه‌ی کارهایمان به خدا تمجید کنیم.


دعوت به تأمل: چگونه می‌توانید اصل "آمدن برای خدمت" را در زندگی روزمره خود اجرا کنید؟ تجربه و افکار خود را در نظرات به اشتراک بگذارید و با هم در ایمان و خدمت به خدا رشد کنیم.