اگر من فقط بال داشتم!

در این ترجمه، با داستان متافورای داوود و جستجوی آزادی، تغییر دیدگاه و ارتباط عمیق با خدا آشنا می‌شوید.

Nov 30, -0001

به توان تحول‌آفرینی خیریت

توان تحول‌آفرینی خیریت: کشف کنید چگونه خیریت و عدالت می‌توانند زندگی شما را روشن کنند و بازسازی کنند.

Sep 20, 2023